BONCZEWSKI GAZECKA-NETTMANN KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-10-02 godz. 14:43:22
Numer KRS: 0000356889
Numer REGON: 301439935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-11-05
Sygnatura akt[RDF/360425/21/621]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2010-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONCZEWSKI GAZECKA-NETTMANN KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA2010-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WIELKA nr domu 27/29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-775 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2010-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130 KWIETNIA 2010 R. -DATA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI 14 MAJA 2010 R. ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2010-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoGAZECKA NETTMANN2010-05-18 do dziś
2. ImionaPAULINA AGNIESZKA2010-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-05-18 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2010-05-18 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-05-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-05-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-05-18 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-05-18 do dziś
2
1. NazwiskoBONCZEWSKI2010-05-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ PAWEŁ2010-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-05-18 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2010-05-18 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-05-18 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-05-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2010-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAZECKA NETTMANN2010-05-18 do dziś
2. ImionaPAULINA AGNIESZKA2010-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-05-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONCZEWSKI2010-05-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ PAWEŁ2010-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2010-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 18.05.2010 DO 31.12.20102020-03-17 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-03-17 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-03-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-03-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-03-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-17 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-17 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów