„CULTURAL CARE POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000356679
Numer REGON: 142426625
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-08-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/38976/22/159]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CULTURAL CARE POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 37 kod pocztowy 00-689 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.04.2010 R., REP. A NR 3274/2010, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC, UL. WOJSKA POLSKIEGO 136, 69-100 SŁUBICE2010-05-18 do dziś
2DATA AKTU 23.06.2010 R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW BAC, WOJSKA POLSKIEGO 169, 69-100 SŁUBICE, NR REPERTORIUM 5011/2010, § 192010-07-29 do dziś
302.09.2015 R., REP. A NR 5738/2015, NOTARIUSZ IWONA MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §52015-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTERNATIONAL CARE LTD.2010-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2010-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2010-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPPELKVIST2022-01-05 do dziś
2. ImionaJENS2022-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARLSSON2016-06-02 do dziś
2. ImionaPEHR MAGNUS2016-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2015-09-28 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-28 do dziś
379 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-28 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2012 okres 18.05.2010 -31.12.20102012-07-27 do dziś
2data złożenia 31.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-09 do dziś
3data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-04-18 do dziś
4data złożenia 24.03.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-01 do dziś
5data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-08-16 do dziś
6data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-26 do dziś
7data złożenia 30.08.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.05.2010 -31.12.20102012-07-27 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-01-09 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-04-18 do dziś
4OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-01 do dziś
5OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-08-16 do dziś
6OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-26 do dziś
7OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.05.2010 -31.12.20102012-07-27 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-01-09 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-04-18 do dziś
4OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-01 do dziś
5OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-08-16 do dziś
6OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-26 do dziś
7OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów