POLISH BIOGAS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000356654
Numer REGON: 160331046
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2020-10-21
Sygnatura akt[RDF/266966/20/441]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLISH BIOGAS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2010-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica KOŚNEGO nr domu 23 nr lokalu 2 kod pocztowy 45-056 poczta OPOLE kraj POLSKA 2010-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.2010 R., NOTARIUSZ RENATA PALEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 2384/20102010-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚMIERSKI2010-05-19 do dziś
2. ImionaPIOTR LUDWIK2010-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ2010-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILNIK2010-05-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2010-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2010-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOTOCKI2010-05-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MARIAN2010-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2010-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2010-05-19 do dziś
2. ImionaJANUSZ FELIKS2010-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2010-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-05-19 do dziś
247 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-19 do dziś
335 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-05-19 do dziś
438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2010-05-19 do dziś
546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-05-19 do dziś
646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-05-19 do dziś
746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2010-05-19 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-05-19 do dziś
947 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-19 do dziś
1039 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2020-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.06.2010 DO 31.12.20102019-07-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-07-15 do dziś
3data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-07-15 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-16 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-16 do dziś
6data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2015 DO 13.01.20152019-07-16 do dziś
7data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8data złożenia 16.07.2019 okres OD 14.01.2015 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
9data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 12.12.20192020-07-22 do dziś
10data złożenia 22.07.2020 okres OD 13.12.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
11data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2020 DO 30.09.20202020-10-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.06.2010 DO 31.12.20102019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-07-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 13.01.20152019-07-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8OD 14.01.2015 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 12.12.20192020-07-22 do dziś
10OD 13.12.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2010 DO 31.12.20102019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-07-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 13.01.20152019-07-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8OD 14.01.2015 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 12.12.20192020-07-22 do dziś
10OD 13.12.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.06.2010 DO 31.12.20102019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-07-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 13.01.20152019-07-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8OD 14.01.2015 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 12.12.20192020-07-22 do dziś
10OD 13.12.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/13.12/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.12.2019R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA TROFIMUKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU W OPOLU, REP. A NR 6537/2019, 13.12.20192020-02-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2020-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoŁOTOCKI2020-02-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MARIAN2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1/13.12/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.12.2019R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA TROFIMUKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU W OPOLU, REP. A NR 6537/2019, 13.12.20192020-02-27 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów