„BUSINESS APPROACH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000356650
Numer REGON: 241595067
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-10
Sygnatura akt[RDF/255867/20/614]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241595067 NIP 93726215592013-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS APPROACH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2010-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica LESZCZYŃSKA nr domu 29 nr lokalu 11 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2010-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.02.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 221/2010, NOTARIUSZ JOANNA KALINA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. RACŁAWICKA 133/22010-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCWAJNA KACZANOWSKA2018-07-04 do dziś
2. ImionaLENA2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MATEUSZEM CWAJNĄ2018-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCWAJNA2018-07-04 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MARCIN2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z LENĄ CWAJNA-KACZANOWSKĄ2018-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2010-05-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMIGIELSKI2019-02-08 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2019-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2010-05-18 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-05-18 do dziś
395 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-05-18 do dziś
482 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2010-05-18 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-05-18 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-05-18 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-05-18 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-18 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-05-18 do dziś
1062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-05-18 do dziś
1162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-05-18 do dziś
1262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.05.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-05-28 do dziś
2data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
3data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-03 do dziś
4data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
5data złożenia 21.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-04 do dziś
6data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
7data złożenia 30.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112013-05-28 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112013-05-28 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów