„EX3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000356532
Numer REGON: 142377170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2013-09-24
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/38632/13/970]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EX3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-04-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. SOLIDARNOŚCI nr domu 115 nr lokalu 2 kod pocztowy 00-140 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2009 R., NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 4305/2009; 30.03.2010 R., NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1496/2010 ZMIENIONY PAR. 32010-05-14 do dziś
229.06.2010 R., REPERTORIUM A NR 3377/2010, NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PAR. 8, PAR. 11, PAR. 9 UST. 2, PAR. 212010-08-18 do dziś
321.01.2011 R. REPERTORIUM A NUMER 223/2011, NOTARIUSZ MARTYNA GONSTAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -ZMIANA § 3, § 18.2011-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOKRETSKYY2010-05-14 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2010-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁOTYCH2011-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZEJEWSKI2013-09-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JULIUSZ2013-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁ2013-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8500,00 ZŁ2010-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOKRETSKYY2010-05-14 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2010-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-14 do dziś
256 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-05-14 do dziś
358 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2010-05-14 do dziś
459 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-05-14 do dziś
562 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-05-14 do dziś
663 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-05-14 do dziś
763 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-05-14 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-05-14 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-05-14 do dziś
1068 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-05-14 do dziś
1169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2010-05-14 do dziś
1245 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-14 do dziś
1369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-05-14 do dziś
1470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-05-14 do dziś
1573 1 REKLAMA2010-05-14 do dziś
1673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-05-14 do dziś
1774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-05-14 do dziś
1874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-05-14 do dziś
1977 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-14 do dziś
2077 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2010-05-14 do dziś
2177 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-05-14 do dziś
2285 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2010-05-14 do dziś
2345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-05-14 do dziś
2485 4 SZKOŁY POLICEALNE ORAZ WYŻSZE2010-05-14 do dziś
2585 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2010-05-14 do dziś
2685 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-05-14 do dziś
2786 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2010-05-14 do dziś
2886 2 PRAKTYKA LEKARSKA2010-05-14 do dziś
2986 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2010-05-14 do dziś
3092 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2010-05-14 do dziś
3193 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-05-14 do dziś
3293 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-05-14 do dziś
3346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-05-14 do dziś
3446 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-05-14 do dziś
3546 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2010-05-14 do dziś
3646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-05-14 do dziś
3746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2010-05-14 do dziś
3847 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2011 okres 14.05.2010-31.12.20102011-08-31 do dziś
2data złożenia 25.07.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-09-24 do dziś
3data złożenia 25.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.05.2010-31.12.20102011-08-31 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-09-24 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.05.2010-31.12.20102011-08-31 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-09-24 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów