„MARKET MEDIA SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000356233
Numer REGON: 241589115
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-03-01
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/5493/21/856]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MARKET MEDIA SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 58A nr lokalu 3 kod pocztowy 60-853 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.02.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 1537/2010, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA I AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. RATUSZOWA 2/102010-05-11 do dziś
209.02.2012 R., REPERTORIUM A NUMER 1488/2012 NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MICKIEWICZA 18/3 SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14.02.2012 R., REPERTORIUM A NUMER 1672/2012 NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MICKIEWICZA 18/3 -ZMIANA § 1, § 2, § 62012-04-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.04.2012 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA KWARCIŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. MICKIEWICZA 18/3, REP. A NR 3514/2012. ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 8, § 15 UST. 9 UMOWY SPÓŁKI.2012-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMALA2016-06-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ2016-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2012-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 ZŁ2012-08-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.2010-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
15. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2012-04-11 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2012-04-11 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-04-11 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-04-11 do dziś
573 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-04-11 do dziś
673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-04-11 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-04-11 do dziś
873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-04-11 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-04-11 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2018-10-03 do dziś
2. ImionaJAKUB2018-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-03 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania- POWOŁANY POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 20 LUTEGO 2018 R., SYGN. AKT PO.VIII NS-REJ.KRS 30474/17/298, KTÓRE ZMIENIONO POSTANOWIENIEM Z DNIA 12 MARCA 2020 R. O SYGN. AKT PO. VIII NS-REJ. KRS 920/20/553, - ZAKRES DZIAŁANIA: KURATOR USTANOWIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH I PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZWOŁANIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CELEM POWOŁANIA LUB UZUPEŁNIENIA SKŁADU ZARZĄDU LUB W RAZIE ZAISTNIENIA PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, DO PODJĘCIA PRZEZ WSPÓLNIKÓW UCHWAŁY O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POWOŁANIU LIKWIDATORA.2021-03-01 do dziś
6. Data powołania kuratora20.02.20182018-10-03 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów