„LABORATORIUM MOŻLIWOŚCI”

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000356150
Numer REGON: 100886526
Numer NIP: 9820364817
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-06-04
Sygnatura akt[RDF/386070/22/219]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2010-05-12 do dziś
3. Nazwa„LABORATORIUM MOŻLIWOŚCI”2020-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 26 nr lokalu 20 kod pocztowy 90-269 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.03.20102010-05-12 do dziś
204.11.2016R. - ZMIANA § 28 PKT 12017-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW EDUKACJI2010-05-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-02-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2017-02-21 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-02-21 do dziś
343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-02-21 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-02-21 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-02-21 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-02-21 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2011 okres 12.05.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
2data złożenia 30.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
3data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-06 do dziś
4data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-06 do dziś
5data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
6data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-10-13 do dziś
7data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-10-13 do dziś
8data złożenia 04.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 06.07.20202022-06-04 do dziś
9data złożenia 04.06.2022 okres OD 07.07.2020 DO 31.12.20202022-06-04 do dziś
10data złożenia 04.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.05.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-10-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-10-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 06.07.20202022-06-04 do dziś
8OD 07.07.2020 DO 31.12.20202022-06-04 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST: 1.UPOWSZECHNIANIE IDEI OPARTEGO NA WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYCZNEGO, KORZYSTAJĄCEGO Z OSIĄGNIĘĆ TECHNICZNYCH W DZIEDZINIE AUTOMATYKI I ROBOTYKI, 2.WSPIERANIE ROZWOJU NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, ZWŁASZCZA W ZAKRESIE EDUKACJI TECHNICZNEJ, 3.WSPIERANIE KSZTAŁCENIA TWÓRCZYCH I KOMPETENTNYCH KADR TECHNICZNYCH, WYCHODZĄCE NAPRZECIW ZAPOTRZEBOWANIU PRZEMYSŁU, 4.INICJOWANIE I WSPIERANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ, ZWŁASZCZA W DZIEDZINIE TECHNIKI, EDUKACJI I ZARZĄDZANIA, 5.POPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I WYRÓWNYWANIE DYSPROPORCJI EDUKACYJNYCH NA TERENACH WIEJSKICH, W MAŁYCH MIASTECZKACH I BLOKOWISKACH, 6.WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW I ZMNIEJSZANIE DYSPROPORCJI W ICH OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH ORAZ PODNOSZENIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA, 7.WSPOMAGANIE REGIONALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SZCZEGÓLNIE W OBSZARZE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII, 8.KSZTAŁTOWANIE POSTAW ODPOWIEDZIALNOŚCI OBYWATELSKIEJ, OTWARTOŚCI NA INNE KULTURY, WZAJEMNEGO SZACUNKU, TOLERANCJI, SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAANGAŻOWANIA NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO, 9.ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, 10.PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH PROMOWANIU KULTURY W ZAKRESIE WSZYSTKICH JEJ PRZEJAWÓW, SZCZEGÓLNIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ, MUZYCZNEJ, PLASTYCZNEJ, TEATRALNEJ I FILMOWEJ, 11.INTEGRACJA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH W WYMIARZE LOKALNYM I OGÓLNOPOLSKIM, 12.MIĘDZYNARODOWA WYMIANA KULTUROWA, ZWŁASZCZA PRZEZ PROMOCJĘ POLSKICH ARTYSTÓW Z ZAGRANICĄ I ZAGRANICZNYCH W POLSCE.2010-05-12 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/2020 ZARZĄDU FUNDACJI W SPRAWIE LIKWIDACJI FUNDACJI , 07.07.20202020-09-03 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA LIKWIDATOR2020-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNECKI2020-09-03 do dziś
2. ImionaROBERT MICHAŁ2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
1
1. Orzeczeniem sądu, uchwałą, czy zarządzeniem administracyjnymROZWIĄZANIE2020-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów