APTEKA RODZINNA AGATA PALIBOREK, MAGDALENA OCHENDUSZKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000355947
Numer REGON: 260383933
Numer NIP: 6050061490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-06-12
Sygnatura akt[RDF/496432/23/316]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA AGATA PALIBOREK, MAGDALENA OCHENDUSZKA SPÓŁKA JAWNA2010-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KAZIMIERSKI gmina KAZIMIERZA WIELKA miejscowość KAZIMIERZA WIELKA2010-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KAZIMIERZA WIELKA ulica KOLEJOWA nr domu 27G kod pocztowy 28-500 poczta KAZIMIERZA WIELKA kraj POLSKA 2010-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.03.2010 R. -DATA ZAWARCIA UMOWY.2010-05-11 do dziś
201.08.2018 R. - ZMIENIONO § 7.2018-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁKOWSKA2015-03-05 do dziś
2. ImionaAGATA2010-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-05-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHENDUSZKA2010-05-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2010-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-05-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2010-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁKOWSKA2015-03-05 do dziś
2. ImionaAGATA2010-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHENDUSZKA2010-05-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2010-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-05-11 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-11 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-11 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów