ALLSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000355426
Numer REGON: 142245160
Numer NIP: 5242701281
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/354872/21/207]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142245160 NIP 52427012812010-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALLSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POŻAROWA nr domu 3 nr lokalu 59 kod pocztowy 03-309 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.02.2010 R., WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. PAŃSKIEJ NR 73, REP. A NR 832/20102010-04-29 do dziś
27 WRZEŚNIA 2016 ROKU, REPERTORIUM A NR 5128/2016, NOTARIUSZ MONIKA BOCIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §2 ORAZ §7 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2016-12-14 do dziś
316.12.2019 R., REP. A NR 9263/2019, NOTARIUSZ MONIKA BOCIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA BRZMIENIA § 7 UST. 1, W KTÓRYM PO PUNKCIE 22 DODAJE SIĘ PUNKT 23, ZMIANA BRZMIENIA § 15 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2020-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYCHARZ2010-04-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ2010-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁOTYCH2020-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYCHARZ2020-03-25 do dziś
2. ImionaMONIKA MAGDALENA2020-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH2020-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYCHARZ2010-04-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ2010-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-04-29 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-29 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-04-29 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-04-29 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-04-29 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-04-29 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2016-12-14 do dziś
280 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2016-12-14 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2011 okres 20102011-07-28 do dziś
2data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
3data złożenia 01.07.2013 okres 20122013-09-06 do dziś
4data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
5data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
6data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
8data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120102011-07-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
320122013-09-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120102011-07-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
320122013-09-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów