EX-LEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000355113
Numer REGON: 021242451
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2016-04-22
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/9416/16/789]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021242451 NIP 89519726522013-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX-LEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2010-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW kraj POLSKA 2016-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.01.2010 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, MARIUSZ MUC S.C. WE WROCŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 7 A, REPERTORIUM A NR 441/2010.2010-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMIACKI2010-04-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2010-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)2010-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAWIŃSKI2013-02-05 do dziś
2. ImionaOLAF2013-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA) ZŁOTYCH2013-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEJ2013-02-05 do dziś
2. ImionaMATEUSZ JERZY2013-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJUTKIEWICZ2013-02-05 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW KRZYSZTOF2013-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-02-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 9 WKŁÓKIENNICTWO2010-04-27 do dziś
216 BUDOWNICTWO2010-04-27 do dziś
346 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2010-04-27 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI2010-04-27 do dziś
555 1 HOTELE I RESTAURACJE2010-04-27 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-04-27 do dziś
764 91 LEASING FINANSOWY2010-04-27 do dziś
864 9 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-27 do dziś
963 99 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-27 do dziś
1066 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2010-04-27 do dziś
1162 INFORMATYKA2010-04-27 do dziś
1214 20 Z PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2010-04-27 do dziś
1382 99 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-04-27 do dziś
1488 EDUKACJA2010-04-27 do dziś
1588 99 Z OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA2010-04-27 do dziś
1693 19 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2010-04-27 do dziś
1764 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2010-04-27 do dziś
1868 0 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-27 do dziś
1968 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-27 do dziś
2068 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-27 do dziś
2168 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2010-04-27 do dziś
2268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2010-04-27 do dziś
2317 1 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2010-04-27 do dziś
2493 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-04-27 do dziś
2593 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-04-27 do dziś
2656 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-04-27 do dziś
2756 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-04-27 do dziś
2877 21 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-04-27 do dziś
2996 04 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-04-27 do dziś
3080 3 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2010-04-27 do dziś
3182 91 DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2010-04-27 do dziś
3285 51 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-04-27 do dziś
3395 11 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-04-27 do dziś
3458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-04-27 do dziś
3552 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-04-27 do dziś
3618 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-04-27 do dziś
3732 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-27 do dziś
3879 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2010-04-27 do dziś
3922 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-04-27 do dziś
4023 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH2010-04-27 do dziś
4124 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2010-04-27 do dziś
4228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2010-04-27 do dziś
4331 PRODUKCJA MEBLI2010-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów