„ASTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000355080
Numer REGON: 142380857
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-04-30
Sygnatura akt[RDF/110078/19/682]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142380857 NIP 95220874182010-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA JAWNA2010-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻYTNIA nr domu 13 nr lokalu 150 kod pocztowy 01-014 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.03.2010 R. ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ SOCZYŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 132, REP. A NR 2669/2010.2010-04-26 do dziś
221.07.2010 R. -ASESOR NOT. MARIUSZ SOCZYŃSKI, ZASTĘPCA SŁAWOMIRA OGONKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A -6576/2010 -ZMIENIONO § 8 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2010-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPIAŁ2010-04-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WŁADYSŁAW2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2010-04-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ASTORIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1412605362010-04-26 do dziś
4. Numer KRS0000293617 2010-04-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIKA „ASTORIA” SPÓŁKA Z O.O. JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI: GRZEGORZ WŁADYSŁAW CUPIAŁ - PREZES ZARZĄDU, MARIA JASIŃSKA - CZŁONEK ZARZĄDU.2017-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPIAŁ2010-04-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WŁADYSŁAW2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firma„ASTORIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1412605362010-04-26 do dziś
4. Numer KRS0000293617 2010-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-04-26 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-04-26 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-04-26 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-04-26 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-04-26 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-04-26 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-04-26 do dziś
850 TRANSPORT WODNY2010-04-26 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-04-26 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.05.2011 okres 26.04.2010 -31.12.20102011-05-09 do dziś
2data złożenia 11.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-18 do dziś
3data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-11 do dziś
4data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
5data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
6data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
7data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
8data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
9data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.04.2010 -31.12.20102011-05-09 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-05-18 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-05-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
6OD 31.12.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów