A T CHRISTIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000355025
Numer REGON: 142330990
Numer NIP: 5213561363
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2017-10-24
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/72904/17/726]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA T CHRISTIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA NARBUTTA nr domu 11 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-536 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.01.2010 R., NOTARIUSZ HANNA ZBRZEŻNA-CĄKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CYNOMONOWA 2, REP. A NR 323/20102010-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKIEWICZ2010-04-30 do dziś
2. ImionaAGATA BARBARA2010-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900 ZŁOTYCH2010-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI.2010-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKIEWICZ2010-04-30 do dziś
2. ImionaAGATA BARBARA2010-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-04-30 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-04-30 do dziś
359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-04-30 do dziś
463 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2010-04-30 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-30 do dziś
670 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-04-30 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-04-30 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-04-30 do dziś
985 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-30 do dziś
1070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2011 okres 29.03.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
3data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-17 do dziś
4data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-17 do dziś
5data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-17 do dziś
6data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-24 do dziś
7data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.03.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.03.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów