„A & T ENERGIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000355005
Numer REGON: 301420120
Numer NIP: 6991937425
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/536857/23/484]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & T ENERGIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI gmina RAWICZ miejscowość SIERAKOWO2015-08-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SIERAKOWO ulica UL. WARZYWNICZA nr domu 21 kod pocztowy 63-900 poczta RAWICZ kraj POLSKA 2015-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.04.2010 R., NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3637/20102010-04-27 do dziś
205.08.2015R., NOTARIUSZ MACIEJ OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RAWICZU, REP. „A” NR 2941/2015 - ZMIENIONO: §3 UMOWY SPÓŁKI2015-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZYŃSKI2021-06-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEST JEDNOLUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁNKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2010-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZYŃSKI2010-04-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2010-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-27 do dziś
246 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-04-27 do dziś
346 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-04-27 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-04-27 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-04-27 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-04-27 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-04-27 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-27 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-27 do dziś
1025 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI STALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2011 okres 27.04.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
3data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
4data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
5data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
6data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
7data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
8data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
9data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
11data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
12data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
13data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.04.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.04.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów