FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „ANTOS” SPÓŁKA JAWNA JAROSŁAW SZUBERT KRYSTYNA SZUBERT

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000354944
Numer REGON: 070563220
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-02-21
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/1129/23/434]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070563220 NIP 93700076022010-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „ANTOS” SPÓŁKA JAWNA JAROSŁAW SZUBERT KRYSTYNA SZUBERT2010-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2016-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO nr domu 1A kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2023-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 10.05.1997 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI Z DNIA 05.03.2010 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ZMIAN W UMOWIE SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 08.03.2010 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ TEKST JEDNOLITY Z DNIA 08.03.2010 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26.03.2010 R., PARAGRAF I2010-04-23 do dziś
226.01.2016 R., - ZMIENIONO §2.2016-03-04 do dziś
322.02.2018 R. - ZMIANA § 92018-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-04-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.03.2010 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ZMIAN SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 08.03.20102010-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSZUBERT JAROSŁAW -WSPÓLNIK FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ „ANTOS” SPÓŁKA CYWILNA SZUBERT JAROSŁAW, SZUBERT KRYSTYNA ORAZ SZUBERT KRYSTYNA -WSPÓLNIK FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ „ANTOS” SPÓŁKA CYWILNA SZUBERT JAROSŁAW, SZUBERT KRYSTYNA2010-04-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-04-23 do dziś
3. Numer w rejestrze46751; 467522010-04-23 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ2010-04-23 do dziś
5. Numer REGON0705632202010-04-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBERT2010-04-23 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2010-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBERT2010-04-23 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2010-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-04-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA ORAZ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2010-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBERT2010-04-23 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2010-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBERT2010-04-23 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2010-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2023-02-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-02-21 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-04-13 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-13 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-04-13 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów