A SCHOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000354930
Numer REGON: 142329603
Numer NIP: 5242708260
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-04-18
Sygnatura akt[RDF/481667/23/58]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA SCHOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POMORSKA nr domu 19 kod pocztowy 03-101 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.03.2010 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO W WARSZAWIE, REP. A NR 3963/20102010-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSZKOWSKI2010-04-26 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 450,00 ZŁOTYCH2010-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„LEDA NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0155421692010-04-26 do dziś
4. Numer KRS0000169540 2010-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 550,00 ZŁOTYCH2010-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2010-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSZKOWSKI2010-04-26 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 3 GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH2010-04-26 do dziś
281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-04-26 do dziś
385 4 SZKOŁY POLICEALNE ORAZ WYŻSZE2010-04-26 do dziś
485 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2010-04-26 do dziś
585 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-04-26 do dziś
668 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-26 do dziś
768 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-26 do dziś
868 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-04-26 do dziś
966 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-26 do dziś
1070 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.10.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102013-11-13 do dziś
2data złożenia 27.10.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-11-13 do dziś
3data złożenia 27.10.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-11-13 do dziś
4data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-11 do dziś
5data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-11 do dziś
6data złożenia 28.01.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-01-28 do dziś
7data złożenia 28.01.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-01-28 do dziś
8data złożenia 02.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-02 do dziś
9data złożenia 13.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-13 do dziś
10data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
11data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
12data złożenia 18.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010-31.12.20102013-11-13 do dziś
201.01.2011-31.12.20112013-11-13 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-11-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010-31.12.20102013-11-13 do dziś
201.01.2011-31.12.20112013-11-13 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-11-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów