BOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000354894
Numer REGON: 180540515
Numer NIP: 8133614840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-10-01
Sygnatura akt[RDF/340229/21/227]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180540515 NIP 81336148402010-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2016-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. REFORMACKA nr domu 6 kod pocztowy 35-026 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2016-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MYCZKOWIE-CENTRUM AGROTURYSTYCZNE U BABCI EWY2010-04-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat LESKI gmina SOLINA miejscowość MYCZKÓW2010-04-28 do dziś
3. Adresmiejscowość MYCZKÓW nr domu 23 kod pocztowy 38-610 poczta POLAŃCZYK kraj POLSKA 2010-04-28 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARILANY Z DNIA 16 MARCA 2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA STANISŁAWA DROZD Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SANOKU, UL. KOŚCIUSZKI 31/4, 38 -500 SANOK REP. A 2211/2010 WRAZ Z ANEKSEM DO UMOWY Z DNIA 8 KWIETNIA 2010 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA STANISŁAWA DROZD Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SANOKU, UL. KOŚCIUSZKI 31/4, 38 -500 SANOK REP. A NR 2742/2010 ZMIANA PAR. 62010-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRASZCZYK WIERZBICKA2013-11-06 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA KRYSTYNA2013-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750 ZŁ2019-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEREK2019-11-07 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ROBERT2019-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ2019-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEREK2013-10-25 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ROBERT2013-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-04-28 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-04-28 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-04-28 do dziś
453 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-04-28 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2010-04-28 do dziś
661 TELEKOMUNIKACJA2010-04-28 do dziś
766 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-04-28 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-04-28 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-04-28 do dziś
1074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-13 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
3data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-12 do dziś
4data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
5data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
8data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
9data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
12data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-09-13 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-09-13 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów