IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000354862
Numer REGON: 142406404
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-21
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/11452/20/891]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142406404 NIP 52135715742010-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2015-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. OKOPOWA nr domu 14 kod pocztowy 10-075 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.03.2010 R., REPERTORIUMA A NR 1080/2010 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ TULCZYŃSKĄ-OŻGA NOTARIUSZEM W WARSZAWIE W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY DŁUGIEJ 36 W WARSZAWIE AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.04.2010 R., REP. A NR 1670/2010 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ TULCZYŃSKĄ-OŻGA NOTARIUSZEM W WARSZAWIE W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY DŁUGIEJ 36 W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-04-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 ROKU, REP. A NR 3795/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JERZEGO OLSZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 36, NO MOCY KTÓREGO: 1. DOKONANO ZMIANY § 2 UMOWY SPÓŁKI, 2. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-10-13 do dziś
301.10.2012 ROKU REPERTORIUM A NR 12815/2012 SPORZĄDZONO W KANCELARII NOTARIALNEJ MARIA SMÓLSKA - NOTARIUSZ W OLSZTYNIE. ZMIENIONO § 2 I § 3 UMOWY SPÓŁKI.2012-11-07 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 28.12. 2012 R., REP. A NR 6669/2012, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 7 UST. 1 ORAZ § 8 UMOWY SPÓŁKI. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 17.06. 2013 R., REP. A NR 4713/2013, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SPROSTOWANO § 8 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2013-07-19 do dziś
503.08.2015R., NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 10413/2015 ZMIENIONO: §16, §172015-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2814572042013-07-19 do dziś
4. Numer KRS0000444682 2013-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOCHARCZYK RAJKOWSKA2015-10-07 do dziś
2. ImionaANETA ANNA2015-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ.2015-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2013-07-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu- PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE2015-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONDARENKO2020-04-21 do dziś
2. ImionaOLENA2020-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2010-04-26 do dziś
247 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-26 do dziś
347 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-04-26 do dziś
456 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-04-26 do dziś
510 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-04-26 do dziś
611 0 PRODUKCJA NAPOJÓW2010-04-26 do dziś
745 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-26 do dziś
846 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-04-26 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.09.2013 okres 2012 R.2013-10-25 do dziś
2data złożenia 16.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
3data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 R.2013-10-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 R.2013-10-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-10-212020-10-21 do dziś