„AQUA LIFE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000354827
Numer REGON: 260380797
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/4284/23/669]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 260380797 NIP 86316868152010-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA LIFE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OPATOWSKI gmina SADOWIE miejscowość BOGUSŁAWICE2010-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BOGUSŁAWICE nr domu 39 kod pocztowy 27-580 poczta SADOWIE kraj POLSKA 2010-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.03.2010 R. -REP. A 1003/2010, NOTARIUSZ JACEK SAMELA, KANCELARIA NOTARIALNA W STARACHOWICACH, UL. STASZICA 13.2010-04-26 do dziś
214.06.2012 R., REP. A 2287/2012, NOTARIUSZ JACEK SAMELA, KANCELARIA NOTARIALNA W STARACHOWICACH, UL. STASZICA 13 - ZMIANA DOTYCZY § 25 (DODAJE SIĘ UST. 3), ORAZ § 12 UST. 3, 5, 6, 7, 8, TAK, IŻ Z § 12 WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UST. 5 ORAZ UST. 6, ZMIENIA SIĘ TREŚĆ DOTYCHCZASOWEGO § 12 UST. 7 ORAZ UZYSKUJE ON NOWĄ JEDNOSTKĘ REDAKCYJNĄ (§ 12 UST. 5), DOTYCHCZASOWY § 12 UST. 8 PRZENOSI SIĘ POD NUMER REDAKCYJNY § 12 UST. 6; WYKREŚLA SIĘ OBECNĄ JEDNOSTKĘ REDAKCYJNĄ O NUMERZE § 12 UST. 7 ORAZ UST. 8.2012-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIEC2010-04-26 do dziś
2. ImionaMARIANNA DANUTA2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63 000,00 ZŁ2012-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABRANSKA2010-11-19 do dziś
2. ImionaJOLANTA JADWIGA2010-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84 000,00 ZŁ2012-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOMORSKA2012-08-16 do dziś
2. ImionaEDYTA KATARZYNA2012-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53 000,00 ZŁ2012-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2010-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABRANSKA2010-11-19 do dziś
2. ImionaJOLANTA JADWIGA2010-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2010-04-26 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-26 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-04-26 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-04-26 do dziś
549 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-04-26 do dziś
649 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2010-04-26 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-04-26 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-26 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-04-26 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-04-26 do dziś
1174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-26 do dziś
1264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-04-26 do dziś
1364 91 Z LEASING FINANSOWY2010-04-26 do dziś
1464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-04-26 do dziś
1564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-26 do dziś
1666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-26 do dziś
1745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-04-26 do dziś
1845 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres OD DNIA 26.04.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
2data złożenia 10.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 26.04.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
2OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 26.04.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
2OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów