F.H.-U DOMINEX-BIS LESZEK OŁTARZEWSKI MIROSŁAW ROMANIUK KRZYSZTOF KUNOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000354826
Numer REGON: 140802892
Numer NIP: 8231606095
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-03-28
Sygnatura akt[RDF/475399/23/956]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140802892 NIP 82316060952010-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaF.H.-U DOMINEX-BIS LESZEK OŁTARZEWSKI MIROSŁAW ROMANIUK KRZYSZTOF KUNOWSKI SPÓŁKA JAWNA2013-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOKOŁOWSKI gmina SOKOŁÓW PODLASKI miejscowość SOKOŁÓW PODLASKI2010-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SOKOŁÓW PODLASKI ulica WOLNOŚCI nr domu 31 kod pocztowy 08-300 poczta SOKOŁÓW PODLASKI kraj POLSKA 2014-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.01.2010 R.2010-04-27 do dziś
2DATA ZMIANY UMOWY: 02.12.2013R., ZMIANA PARAGRAFÓW; PAR.2.2013-12-09 do dziś
322.12.2021 R. ZMIANA W § 142022-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-04-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26PAR. 4 KSH, UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15.01.2010 R. POWYŻSZĄ UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘLI WSZYSCY NIŻEJ WYMIENIENI WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: 1) LESZEK OŁTARZEWSKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ:FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DOMINEX-BIS” LESZEK OŁTARZEWSKI, MIROSŁAW ROMANIUK, JAN CHALIMONIUK, KRZYSZTOF KUNOWSKI. NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 2177/96 PRZEZ BURMISTRZA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI 2) MIROSŁAW ROMANIUK PROWADZACY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DOMINEX-BIS” LESZEK OŁTARZEWSKI, MIROSŁAW ROMANIUK, JAN CHALIMONIUK, KRZYSZTOF KUNOWSKI. NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3254/01 PRZEZ BURMISTRZA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI 3)JAN STEFAN CHALIMONIUK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ:FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DOMINEX-BIS” LESZEK OŁTARZEWSKI, MIROSŁAW ROMANIUK, JAN CHALIMONIUK, KRZYSZTOF KUNOWSKI.NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3253/01 PRZEZ BURMISTRZA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI 4) KRZYSZTOF KUNOWSKI PROWADZACY DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DOMINEX-BIS” LESZEK OŁTARZEWSKI, MIROSŁAW ROMANIUK, JAN CHALIMONIUK, KRZYSZTOF KUNOWSKI. NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3377/01 PRZEZ BURMISTRZA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI2010-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANIUK2010-04-27 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ANTONI2010-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-04-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNOWSKI2010-04-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2010-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-04-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-04-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY SAMODZIELNIE.2010-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANIUK2010-04-27 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ANTONI2010-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNOWSKI2010-04-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2010-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-04-27 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-27 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-27 do dziś
495 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2010-04-27 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-27 do dziś
647 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-27 do dziś
747 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-27 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów