TITANIUM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000354793
Numer REGON: 142357137
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2015-10-13
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/56005/15/482]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTITANIUM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-11-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻURAWIA nr domu 6/12 nr lokalu 510 kod pocztowy 00-503 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118 LUTEGO 2010 ROKU, NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 29/26 W WARSZAWIE, NR REP.726/20102010-04-22 do dziś
205.08.2014, REP. A NR 11902/2014, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYMAK NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK S.C. UL. CHMIELNA 73B LOK. LU10, 00-801 WARSZAWA ZMIENIONO CAŁY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2014-11-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRYSZCZYK2014-11-05 do dziś
2. ImionaSZYMON ZBIGNIEW2014-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500000 ZŁ2014-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2014-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2014-04-24 do dziś
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRYSZCZYK2014-11-05 do dziś
2. ImionaSZYMON ZBIGNIEW2014-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy106 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2014-11-05 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-11-05 do dziś
335 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-11-05 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-11-05 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-11-05 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-11-05 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-11-05 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-11-05 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-11-05 do dziś
1052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-11-05 do dziś
1156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-11-05 do dziś
1262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-11-05 do dziś
1363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-11-05 do dziś
1468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-11-05 do dziś
1570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-11-05 do dziś
1671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-11-05 do dziś
1772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-11-05 do dziś
1873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-11-05 do dziś
1974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-11-05 do dziś
2095 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-11-05 do dziś
2196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2011 okres 18.02.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
2data złożenia 27.02.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-03-30 do dziś
3data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.02.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-03-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.02.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji04.06.2012 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.06.2012 R., NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1642/20122012-06-19 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiDATA UCHYLENIA LIKWIDACJI PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 04.04.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA WŁADYSŁAW LEWANDOWSKI, REPERTORIUM A NR 2060/2014 - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI Z DNIA 04.04.2014 R.2014-04-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO2012-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności04.06.2012 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.06.2012 R., NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1642/20122012-06-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2012-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów