GRUPA WSPARCIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000354439
Numer REGON: 221001020
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-08-03
Sygnatura akt[RDF/412098/22/577]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221001020 NIP 58514539742011-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WSPARCIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2011-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica ALEJA ZWYCIĘSTWA nr domu 96/98 kod pocztowy 81-451 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2011-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.04.2010 R., REP. A NR 800/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA KITA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE2010-04-20 do dziś
219.01.2011R., REPERTORIUM A NR 142/2011, NOTARIUSZ PAWEŁ KITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANY UMOWY SPÓŁKI W PARAGRAFIE 22011-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2010-04-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2010-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2016-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2010-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2010-04-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2010-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-04-20 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-04-20 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-04-20 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-04-20 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-04-20 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-04-20 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-04-20 do dziś
895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-04-20 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-04-20 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2011 okres 12.04.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
2data złożenia 15.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
3data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-15 do dziś
4data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-15 do dziś
5data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-09 do dziś
6data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-07 do dziś
7data złożenia 27.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-27 do dziś
8data złożenia 02.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-02 do dziś
9data złożenia 25.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-25 do dziś
10data złożenia 03.08.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.04.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-02 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-25 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.04.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-02 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-25 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów