GRZYBOWSKA 4RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000354409
Numer REGON: 142400123
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-11-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/57985/22/22]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142400123 NIP 52427055862014-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZYBOWSKA 4RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GRZYBOWSKA nr domu 4 nr lokalu U9B kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 KWIETNIA 2010 ROKU SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE PAWŁEM ORŁOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. M. BIWEJNIS & P. ORŁOWSKI, PRZY UL. CHŁODNEJ 15, 00-891 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 3633/20102010-04-20 do dziś
205.07.2010 R. -PAWEŁ ORŁOWSKI -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -6764/2010 -ZMIENIONO § § 7, 11, 12, 15, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2010-08-17 do dziś
330 PAŹDZIERNIKA 2014 R., REP. A NR 4865/2014, NOTARIUSZ EWA KUŚMIEROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA EWA KUŚMIEROWSKA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. STASZICA 6 LOK. 13 W WARSZAWIE: ZMIENIONO § 23 UMOWY SPÓŁKI2014-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSENTUS INVESTMENTS LIMITED2018-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000 ZŁOTYCH2022-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2010-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI I PROKURENTA. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENT.2010-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIL2012-07-31 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŻYŁA2020-09-28 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-20 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-04-20 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-04-20 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-20 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.09.2011 okres 02.04.2010 -31.12.20102011-10-06 do dziś
2data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-12 do dziś
3data złożenia 04.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-28 do dziś
4data złożenia 04.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
5data złożenia 09.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
6data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 30.11.20162017-07-21 do dziś
7data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.12.2016 DO 30.11.20172020-08-12 do dziś
8data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.12.2017 DO 30.11.20182020-08-12 do dziś
9data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-08-12 do dziś
10data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.12.2019 DO 30.11.20202022-05-25 do dziś
11data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.04.2010 -31.12.20102011-10-06 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-12 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 30.11.20162017-07-21 do dziś
7OD 01.12.2016 DO 30.11.20172020-08-12 do dziś
8OD 01.12.2017 DO 30.11.20182020-08-12 do dziś
9OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-08-12 do dziś
10OD 01.12.2019 DO 30.11.20202022-05-25 do dziś
11OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.04.2010 -31.12.20102011-10-06 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-12 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów