APTEKA PRZYJAZNA ZDROWIU B. SYGNOWSKA, A. TRYBA-ŻAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000354168
Numer REGON: 241566692
Numer NIP: 6262970702
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-03-01
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/30753/23/547]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA PRZYJAZNA ZDROWIU B. SYGNOWSKA, A. TRYBA-ŻAK SPÓŁKA JAWNA2010-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2010-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica MAURYCEGO MOCHNACKIEGO nr domu 68 nr lokalu -kod pocztowy 41-907 poczta BYTOM 7 kraj POLSKA 2011-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.12.2009 R. -UMOWA SPÓŁKI2010-04-19 do dziś
230.01.2012 R. DODANO: DO PARAGRAFU 1 UMOWY PKT 5, 6, 7, 8 DO PARAGRAFU 2 PKT 1A.2012-02-17 do dziś
317.08.2023 R., ZMIANA § 7 PKT. 2, § 4, § 5, W § 1 DODANO PKT. 92024-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRYBA ŻAK2010-04-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JUSTYNA2010-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-04-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-04-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-04-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-04-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALEC2024-03-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2024-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2024-03-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2024-03-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1). KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ; 2).PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI APTEKA PRZYJAZNA ZDROWIU B.SYGNOWSKA,A.TRYBA-ŻAK SP.J., WSPÓLNICY POWIERZAJĄ WSPÓLNICZCE AGNIESZCE TRYBA-ŻAK, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART 40 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, DOTYCZĄCYMI POWIERZENIA PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JAWNEJ. POZOSTALI WSPÓLNICY SĄ WYŁĄCZENI OD PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI; 3). W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD, NIEZBĘDNA JEST JEDNOGŁOŚNA UCHWAŁA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW; 4). SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD STANOWIĄ DECYZJE DOTYCZĄCE: -ZMIAN W UMOWIE SPÓŁKI; -ROZWIĄZANIA SPÓŁKI; -NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI; -OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚĆI PRAWAMI NA RZECZ OSÓB TRZECICH; -ZAKUPU I SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 20.000,00 ZŁ; -ZAWIĄZANIA NOWEJ SPÓŁKI; -NABYCIA LUB ZBYCIA UDZIAŁU W SPÓŁCE; -ZMNIEJSZENIA WKŁADU KAPITAŁOWEGO WSPÓLNIKA; -USTANOWIENIA PROKURY; -PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁKI NOWEGO WSPÓLNIKA.2024-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRYBA ŻAK2010-04-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JUSTYNA2010-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-19 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-19 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-19 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-02-17 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-17 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-17 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-02-17 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2024-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 01.12.20222023-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów