ARTATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000353995
Numer REGON: 021233707
Numer NIP: 6112692578
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-11-16
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/17803/21/520]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2010-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica PRZESMYK nr domu 3 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2010-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.03.2010 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ZABŁOTNA, KANCELARIA NOTARIALNA HANNY GRODZIŃSKIEJ & AGNIESZKI ZABŁOTNEJ SPÓŁKA CYWILNA W JELENIEJ GÓRZE, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 77/2, REPERTORIUM A NUMER 1884/2010.2010-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORBACZEWSKI2010-04-19 do dziś
2. ImionaANTONI2010-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2010-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-04-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT.2010-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORBACZEWSKI2010-04-19 do dziś
2. ImionaANTONI2010-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-04-19 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-04-19 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-19 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-04-19 do dziś
595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-04-19 do dziś
646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-04-19 do dziś
747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-19 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-04-19 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2011 okres 19.04.2010 -31.12.20102011-11-14 do dziś
2data złożenia 04.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-04 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-07 do dziś
6data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
8data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
9data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
11data złożenia 03.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.04.2010 -31.12.20102011-11-14 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-01-04 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.04.2010 -31.12.20102011-11-14 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-01-04 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów