APTEKA SPÓŁKA JAWNA S. GIS I WSPÓLNICY

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000353935
Numer REGON: 634215617
Numer NIP: 7831554992
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-01-24
Sygnatura akt[RDF/578254/24/996]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA SPÓŁKA JAWNA S. GIS I WSPÓLNICY2010-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica BUKOWA nr domu 2 A kod pocztowy 61-445 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2010-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.06.2009 R.2010-04-23 do dziś
231.12.2010 R., ZMIENIONO § 1 I § 72011-02-24 do dziś
319.04.2022 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI (ZAWIERAJĄCY ZMIANY: § 1, § 7, § 8 I § 9 UMOWY SPÓŁKI).2022-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-04-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale01.06.2009 R. -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ „APTEKA” SP.C LECH BARTKOWIAK, SŁAWOMIR GIS W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 KSH. WPIS DO EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA POZNANIA LECH BARTKOWIAK 14786/2001/S, SŁAWOMIR GIS 14785/2001/S.2010-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIS2010-04-23 do dziś
2. ImionaKACPER ZYGMUNT2019-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIS2010-04-23 do dziś
2. ImionaMARIA ELŻBIETA2010-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-07-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-04-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-04-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ I NIEOGRANICZONEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2022-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIS2010-04-23 do dziś
2. ImionaKACPER ZYGMUNT2010-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIS2010-04-23 do dziś
2. ImionaMARIA ELŻBIETA2010-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH.2010-04-23 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE.2010-04-23 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH.2010-04-23 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWA.2010-04-23 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-04-23 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-14 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-15 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-29 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów