LABORABIS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000353877
Numer REGON: 160297881
Numer NIP: 7551915710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-06-20
Sygnatura akt[RDF/619334/24/350]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORABIS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2018-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat PRUDNICKI gmina PRUDNIK miejscowość PRUDNIK2010-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUDNIK ulica RATUSZOWA nr domu 15 kod pocztowy 48-200 poczta PRUDNIK kraj POLSKA 2010-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128 GRUDNIA 2009 ROKU, NOTARIUSZ LESŁAW JERZY MUC, KANCELARIA NOTARIALNA W NAMYSŁOWIE, REP. A 7106/20092010-04-13 do dziś
214.08.2013R., REP.A NR 3293/2013, KN. S. LIGĘZY W PRUDNIKU ZMIANA PAR. 20 STATUTU.2013-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-13 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2010-04-13 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaILNICKI2010-04-13 do dziś
2. ImionaSZYMON2010-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-13 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2010-04-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-04-13 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002010-04-13 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2010-04-13 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2010-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-04-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002010-04-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-04-13 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2010-04-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoILNICKI2010-04-13 do dziś
2. ImionaSZYMON2010-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-04-13 do dziś
21. NazwiskoILNICKA2010-04-13 do dziś
2. ImionaSYLWIA2010-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-04-13 do dziś
31. NazwiskoJAMROZIK2010-04-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2010-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-04-13 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-04-13 do dziś
377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-04-13 do dziś
428 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2020-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.08.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102013-09-30 do dziś
2data złożenia 29.08.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-09-30 do dziś
3data złożenia 29.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-30 do dziś
4data złożenia 02.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
5data złożenia 30.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
6data złożenia 12.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
7data złożenia 12.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
8data złożenia 06.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-06 do dziś
9data złożenia 06.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-06 do dziś
10data złożenia 06.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-06 do dziś
11data złożenia 23.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-23 do dziś
12data złożenia 23.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-23 do dziś
13data złożenia 20.06.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-06-20 do dziś
14data złożenia 20.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010-31.12.20102013-09-30 do dziś
201.01.2011-31.12.20112013-09-30 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010-31.12.20102013-09-30 do dziś
201.01.2011-31.12.20112013-09-30 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010-31.12.20102013-09-30 do dziś
201.01.2011-31.12.20112013-09-30 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiSTANISŁAW LIGĘZA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA STANISŁAWA LIGĘZY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PRUDNIKU, REP. A NR 1270/2017, UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI Z DNIEM 11.12.2017, 11.12.20172018-03-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2018-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaILNICKI2018-03-14 do dziś
2. ImionaADAM SEBASTIAN2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościSTANISŁAW LIGĘZA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA STANISŁAWA LIGĘZY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PRUDNIKU, REP. A NR 1270/2017, UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI Z DNIEM 11.12.2017, 11.12.20172018-03-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów