EWB1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000353782
Numer REGON: 100868340
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-04-07
Sygnatura akt[RDF/285025/21/213]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWB1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISKI gmina ŻELAZKÓW miejscowość NIEDŹWIADY2014-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEDŹWIADY nr domu 42 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2014-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 18.03.2010 R., NOTARIUSZ ANNA BALD, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3800/2010;2010-04-12 do dziś
214.05.2014 R. ASESOR NOTARIALNY MACIEJ DUDA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA EWY BLADOWSKIEJ DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 4080/2014 - ZMIENIONO § 2, § 13 ORAZ § 14 UMOWY SPÓŁKI.2014-06-19 do dziś
307.09.2017R., REP. A NR 4871/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JANICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM - ZMIENIONO: §4 I §6 UMOWY SPÓŁKI.2017-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „WAGROMARKET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0033414342011-12-14 do dziś
4. Numer KRS0000083196 2011-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.020.000,00 ZŁ2017-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-02-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2020000,00 ZŁ2017-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2011-12-14 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW ZBIGNIEW2011-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARSZOWSKA2011-12-14 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2011-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2010-04-12 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-04-12 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-04-12 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-04-12 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-04-12 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-12 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-12 do dziś
835 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2011 okres 2010 ROK2011-06-09 do dziś
2data złożenia 02.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-13 do dziś
3data złożenia 22.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-29 do dziś
4data złożenia 05.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-26 do dziś
5data złożenia 27.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-12 do dziś
6data złożenia 14.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
7data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
8data złożenia 07.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
9data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
10data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
11data złożenia 07.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2011-06-09 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-13 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 ROK2011-06-09 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-13 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów