BOTICA J.BARĄCZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000353733
Numer REGON: 141833529
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-05-26
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/24040/21/587]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-04-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141833529 NIP 53424193602010-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTICA J.BARĄCZ SPÓŁKA JAWNA2010-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2010-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica NIECAŁA nr domu 2 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2010-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.02.2010 R. 31.03.2010 R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY2010-04-12 do dziś
227.06.2010 R. ZMIANA PAR. 5 I 11.2010-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-05-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/2010 Z DNIA 1 LUTEGO 2010 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ BOTICA JERZY BARĄCZ I SYLWESTER MALINOWSKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH -JERZY BARĄCZ WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA POD NR 12215, SYLWESTER MALINOWSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO POD NR 9978.2010-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARĄCZ2010-04-12 do dziś
2. ImionaJERZY2010-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAWSKA2010-09-17 do dziś
2. ImionaIRENA BARBARA2010-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-09-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2010-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAWSKA2010-09-17 do dziś
2. ImionaIRENA BARBARA2010-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARĄCZ2010-04-12 do dziś
2. ImionaJERZY2010-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-04-12 do dziś
296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-04-12 do dziś
321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-04-12 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-04-12 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-04-12 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-04-12 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-04-12 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-04-12 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-04-12 do dziś
1082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów