HERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000353705
Numer REGON: 241554447
Numer NIP: 5472119225
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-09-23
Sygnatura akt[RDF/332829/21/394]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241554447 NIP 54721192252013-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2011-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ŻELIWNA nr domu 41 nr lokalu 26 kod pocztowy 40-599 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2011-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 1471/2010, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. NAD NIPREM 22010-04-09 do dziś
215.07.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 3657/2010, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. NAD NIPREM 2 ZMIENIONO § 1 ORAZ § 2 PKT 1 -PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2011-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKUŁA2016-10-26 do dziś
2. ImionaRYSZARD2016-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ2016-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKUŁA2016-10-26 do dziś
2. ImionaRYSZARD2016-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMIKUŁA2010-04-09 do dziś
2. ImionaALEKSANDER PIOTR2010-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-04-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-04-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-04-09 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-04-09 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-04-09 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-04-09 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-09 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-04-09 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-04-09 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-04-09 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-04-09 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.02.2015 okres OD 18.03.2010 DO 31.12.20102015-02-13 do dziś
2data złożenia 06.02.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-02-13 do dziś
3data złożenia 06.02.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-13 do dziś
4data złożenia 06.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-13 do dziś
5data złożenia 06.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-13 do dziś
6data złożenia 08.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
7data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
8data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
9data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
11data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.03.2010 DO 31.12.20102015-02-13 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-02-13 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.03.2010 DO 31.12.20102015-02-13 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-02-13 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów