INSTYTUT WYDAWNICZY ŚWIĘTEGO JAKUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000353670
Numer REGON: 320821516
Numer NIP: 8513114919
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-01-19
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/888/24/598]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320821516 NIP 85131149192011-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT WYDAWNICZY ŚWIĘTEGO JAKUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2010-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica PAPIEŻA PAWŁA VI nr domu 4 kod pocztowy 71-459 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2010-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 MARCA 2010 R., REP A NR 8835/2010, NOTARIUSZ MARIA OLSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2010-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA2010-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2010-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2010-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2010-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-04-09 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-04-09 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-09 do dziś
458 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2010-04-09 do dziś
558 13 Z WYDAWANIE GAZET2010-04-09 do dziś
658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-04-09 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-04-09 do dziś
858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-04-09 do dziś
947 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-26 do dziś
2data złożenia 13.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-28 do dziś
3data złożenia 02.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-11 do dziś
4data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
5data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-16 do dziś
6data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-06 do dziś
8data złożenia 29.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
9data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
13data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-26 do dziś
21 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-28 do dziś
31 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-26 do dziś
21 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-28 do dziś
31 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów