GSZ PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000353585
Numer REGON: 121195731
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391030/22/652]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121195731 NIP 67723414602011-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSZ PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2010-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ODROWĄŻA nr domu 28 nr lokalu 2 kod pocztowy 30-009 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2010-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111 MARCA 2010 R AKT NOTARIALNY REP. A NR 910/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA FARONA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE.2010-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZERMER ZAUCHA2010-04-09 do dziś
2. ImionaRENATA2010-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2010-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIEŃ2010-04-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2010-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2010-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZERMER ZAUCHA2010-04-09 do dziś
2. ImionaRENATA2010-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIEŃ2010-04-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2010-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-04-09 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-04-09 do dziś
343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-04-09 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-04-09 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-04-09 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-04-09 do dziś
743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-04-09 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2011 okres 08.04.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
2data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
3data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
4data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
5data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
6data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
7data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
8data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
9data złożenia 23.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-23 do dziś
10data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
11data złożenia 13.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
12data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.04.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-23 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.04.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-23 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów