ENERGETYCZNE CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000353502
Numer REGON: 142370356
Numer NIP: 9482560238
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-06-13
Sygnatura akt[RDF/388852/22/246]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142370356 NIP 94825602382011-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYCZNE CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI2019-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 55 nr lokalu 27 kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuENERGETYCZNE CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RADOMIU2014-09-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2014-09-24 do dziś
3. Adresmiejscowość RADOM ulica GRANICZNA nr domu 17 kod pocztowy 26-604 poczta RADOM kraj POLSKA 2014-09-24 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 MARCA 2010 ROKU, NOTARIUSZ EWA FIJAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REPERTORIUM A NR 1789/2010 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 KWIETNIA 2010 ROKU, NOTARIUSZ EWA FIJAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REPERTORIUM A NR 2634/2010 -ZMIANA ART. 12 UST. 3 STATUTU2010-04-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2010 R., KANCELARIA NOTARIALNA EWY FIJAŁKOWSKIEJ, UL. ŻEROMSKIEGO 46 B/17, RADOM, REP. A NR 6056/2010 -ZMIANA ART. 7 UST. 1 I UST. 3 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 R., KANCELARIA NOTARIALNA EWY FIJAŁKOWSKIEJ, UL. ŻEROMSKIEGO 46 B /17, RADOM, REP. A NR 6213/2010 -ZMIANA ART. 6 STATUTU SPÓŁKI2011-01-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 LISTOPADA 2012 ROKU KANCELARIA NOTARIALNA SEBASTIANA KUBAŃ REP. A NR 7481/2012 ZMIANA ART. 7 UST. 1, ART. 7 UST. 3 ORAZ ART. 12 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI2013-01-08 do dziś
422 LIPCA 2013 ROKU, REPERTORIUM A NR 21100/2013, NOTARIUSZ JAROSŁAW KASPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO 41/6, ZMIENIONO PAR.7.2013-11-19 do dziś
521 STYCZNIA 2014 ROKU, REPERTORIUM A NR 1310/2014, ASESOR NOTARIALNY MARCIN SOLANOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JAROSŁAWA KASPERKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO 41/6. ZMIENIONO: ART. 8 UST. 4.2014-02-05 do dziś
629.04.2014 R., REPERTORIUM A NUMER 88/2014, NOTARIUSZ KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KASPROWICZA 68/85 ZMIENIONO: ART. 22014-06-11 do dziś
714.09.2016 R., REP. A NR 6467/2016, NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART. 7 UST. 1, UCHYLONO ART. 7 UST. 2, UCHYLONO ART. 8 UST. 6, 7, 8, 9, 10 ORAZ 11, ZMIENIONO ART. 12 UST. 1, ZMIENIONO ART. 13, ZMIENIONO ART. 18 UST. 2, UCHYLONO ART. 21 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2016-10-07 do dziś
803.07.2017 R., REP. A NR 5812/2017, NOTARIUSZ KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE SPROSTOWANY POPRZEZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.07.2017 R., REP. A NR 6189/2017, NOTARIUSZ KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA ART. 12 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI; 14.07.2017 R., REP. A NR 6186/2017, NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA ART. 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2017-07-31 do dziś
921.12.2017 R. - KAROLINA KUŹNIAR - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 11119/2017 - ZMIENIONO ART. 13 UST. 9, DO ART. 8 DODANO UST. 13-16, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2018-01-24 do dziś
1002.03.2018 R. - MARCIN SOLANOWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 2376/2018 - ZMIENIONO ART. 12 UST. 1, ART. 12 UST. 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2018-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-30 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2010-04-30 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25100000,00 ZŁ2013-11-19 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2510002014-02-05 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2013-01-08 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego25100000,00 ZŁ2013-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-04-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002010-04-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-11-22 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2011-01-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii990002011-01-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-01-11 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2013-01-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1500002013-01-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-01-08 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2013-11-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002013-11-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-11-19 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2010-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ, W PRZYPADKU ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADZIEWICZ2018-07-04 do dziś
2. ImionaJAKUB2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUSKI2013-06-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ARTUR2013-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBARTOŚ2018-07-04 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-04 do dziś
21. NazwiskoBEDLA2018-07-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-04 do dziś
31. NazwiskoLEWANDOWSKA2018-02-15 do dziś
2. ImionaALICJA ANNA2018-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-15 do dziś
41. NazwiskoWITKOWSKI2018-07-04 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-03-10 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-03-10 do dziś
335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-03-10 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-03-10 do dziś
535 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2015-03-10 do dziś
635 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2015-03-10 do dziś
735 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2015-03-10 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-10 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-03-10 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 10.03.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
2data złożenia 01.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
3data złożenia 16.10.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-11-19 do dziś
4data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
5data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
7data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
8data złożenia 27.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 02.12.20182019-12-27 do dziś
9data złożenia 27.12.2019 okres OD 03.12.2018 DO 31.12.20182019-12-27 do dziś
10data złożenia 22.04.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-22 do dziś
11data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta110.03.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-11-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.03.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-11-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.03.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-11-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr X GU 1933/18 data 03.12.20182019-03-05 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALTARSKI2019-03-05 do dziś
2. ImionaTYCJAN SZYMON2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów