INSTYTUT TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000353492
Numer REGON: 220993373
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-03-14
Sygnatura akt[RDF/371496/22/526]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2014-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica KOŚCIUSZKI nr domu 27 kod pocztowy 85-079 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2014-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.02.2010 R. KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA WANDIUK NOTARIUSZ BYDGOSZCZ REPERTORIUM A NR 724/20102010-04-08 do dziś
231.03.2014 REPERTORIUM NR 1029/2014 NOTARIUSZ DANUTA WANDIUK, KANCELARIA W BYDGOSZCZY, ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2014-11-12 do dziś
318.06.2020 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 1952/2020 DANUTA WANDIUK NOTARIUSZ UL. DŁUGA 21/1, 85-034 BYDGOSZCZ ZMIANA § 6 PKT I2020-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2010-04-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ROMAN2010-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2017-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2017-09-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2017-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2017-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCHOWSKI2017-09-07 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW WIESŁAW2017-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2017-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2010-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2010-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2010-04-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ2010-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPUCHOWSKI2017-09-07 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW WIESŁAW2017-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-09-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-08 do dziś
277 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2010-04-08 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-04-08 do dziś
472 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-04-08 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW.2010-04-08 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-08 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-08 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
2data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-13 do dziś
3data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
4data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-07 do dziś
5data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-07 do dziś
6data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
7data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8data złożenia 07.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
9data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
11data złożenia 14.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-11-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-07 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-18 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-11-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-07 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów