BUSCLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000353272
Numer REGON: 301403848
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-11-12
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/23437/20/403]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSCLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina POBIEDZISKA miejscowość GŁÓWIENKA2010-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁÓWIENKA ulica OGRODOWA nr domu 33 kod pocztowy 62-010 poczta POBIEDZISKA kraj POLSKA 2010-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.03.2010 R., NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3333/20102010-04-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.08.2017R., NOTARIUSZ ARTUR ŁUCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3801/2017 - ZMIENIONO: §4 POPRZEZ DODANIE PO PUNKCIE 31 PUNKTU 32, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUĆKO2010-04-08 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2010-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ2010-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY I JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2010-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUĆKO2010-04-08 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2010-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2010-04-08 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-04-08 do dziś
349 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-04-08 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-04-08 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-04-08 do dziś
652 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-04-08 do dziś
749 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2020-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-08-22 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2017-08-22 do dziś
393 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2017-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.2010 R.2012-08-09 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
3data złożenia 30.10.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-11-20 do dziś
4data złożenia 15.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
5data złożenia 22.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
6data złożenia 22.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
7data złożenia 07.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
8data złożenia 21.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-11 do dziś
9data złożenia 21.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-11 do dziś
10data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 - 31.12.2010 R.2012-08-09 do dziś
201.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-11-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 - 31.12.2010 R.2012-08-09 do dziś
201.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-11-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów