EXMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000353230
Numer REGON: 100839219
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-06-17
Sygnatura akt[RDF/299748/21/770]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100839219 NIP 94719677462010-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2010-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica SZPINAKOWA nr domu 5 a kod pocztowy 91-341 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2010-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 26.02.2010 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ JANUSZ KOZŁOWSKI, REP. A NR 1040/20102010-04-06 do dziś
208.04.2010 R., REPERTORIUM A NR 1862/2010, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ JANUSZ KOZŁOWSKI-ZMIANA TREŚCI § 6 UST. 1, § 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2010-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2012-12-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2012-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13.820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.382.000,00 ZŁ2012-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1392000,00 ZŁ2010-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11387000,00 ZŁ2010-06-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2012-01-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ KONRAD2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUBIAK2017-09-20 do dziś
2. ImionaEDYTA ALICJA2017-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-09-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2010-04-06 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-04-06 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-04-06 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-04-06 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-04-06 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-04-06 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-04-06 do dziś
855 ZAKWATEROWANIE2010-06-16 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-06-16 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2011 okres 01.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
2data złożenia 05.03.2012 okres 1.01 -31.12.2011 R2012-03-12 do dziś
3data złożenia 21.05.2013 okres 20122013-06-10 do dziś
4data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
5data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
6data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
7data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
8data złożenia 17.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
9data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
10data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
11data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
21.01 -31.12.2011 R2012-03-12 do dziś
320122013-06-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
21.01 -31.12.2011 R2012-03-12 do dziś
320122013-06-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów