EXCAVEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000353150
Numer REGON: 021120370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2017-11-14
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/34614/17/858]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 69124533842010-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCAVEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICKI gmina KUNICE miejscowość ZIEMNICE2010-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIEMNICE ulica LEGNICKA nr domu 5 kod pocztowy 59-216 poczta KUNICE kraj POLSKA 2010-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.11.2009 R., NOTARIUSZ MAREK WYPART, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. BISKUPIEJ 1, REPERTORIUM A NR 1974/2009 -UMOWA SPÓŁKI.2010-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMBA2015-09-21 do dziś
2. ImionaEDWARD2015-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2010-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-04-07 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-07 do dziś
339 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-04-07 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-04-07 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-04-07 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-07 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-07 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-04-07 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-04-07 do dziś
1055 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-04-07 do dziś
1155 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2010-04-07 do dziś
1242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-04-07 do dziś
1356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-04-07 do dziś
1456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-04-07 do dziś
1577 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-04-07 do dziś
1670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-04-07 do dziś
1773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-04-07 do dziś
1877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-04-07 do dziś
1977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-04-07 do dziś
2077 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2010-04-07 do dziś
2196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-04-07 do dziś
2247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-04-07 do dziś
2341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-04-07 do dziś
2447 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2010-04-07 do dziś
2542 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-04-07 do dziś
2642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-04-07 do dziś
2742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-07 do dziś
2843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-04-07 do dziś
2943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-04-07 do dziś
3043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2011 okres 10.11.2009 -31.12.20102011-08-19 do dziś
2data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2011- 31.12.20112013-08-05 do dziś
3data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.11.2009 -31.12.20102011-08-19 do dziś
201.01.2011- 31.12.20112013-08-05 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.11.2009 -31.12.20102011-08-19 do dziś
201.01.2011- 31.12.20112013-08-05 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALKOWSKA2016-10-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2016-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-24 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ IX WYDZIAŁ GOSPODAERCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 06 PAŹDZIERNIKA 2016 R., KURATOR POWOŁANY CELEM REPREZENTOWANIA „EXCAVEX” SP. Z O.O. W ZAKRESIE ZBADANIA PRZEBIEGU TRANSAKCJI ZAWARTEJ Z FIRMĄ SECOPSA SP. Z O.O. ZIEMNICE 5, 59-214 KUNICE NIP 6912499765, UDOKUMENTOWANEJ FAKTURĄ VAT NR 04/08/2013 Z DNIA 25.08.2013 R., SPRAWDZENIE ZAEWIDENCJONOWANIA TEJ FAKTURY W REJESTRZE VAT I ROZLICZENIA W DEKLARACJI VAT 7 ORAZ USTALENIE ŹRÓDŁA POCHODZENIA MATERIAŁÓW, USŁUG, SPRZĘTU I OSÓB WYKORZYSTANYCH DO WYKONYWANIA USŁUG UDOKUMENTOWANYCH TĄ FAKTURĄ ZA OKRES OD 1.08.2013 R. DO 30.09.2013 R. ORAZ INNYCH POSTĘPOWAŃ JAKIE SIĘ WYŁONIĄ W TOKU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W TYM W SPRAWIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZA II, III I IV KWARTAŁ 2012 R.2016-10-24 do dziś
6. Data powołania kuratora06.10.20162016-10-24 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów