INSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000352995
Numer REGON: 142282110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-03-16
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/4070/22/539]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142282110 NIP 70102255662010-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KIJOWSKA nr domu 1 kod pocztowy 03-738 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.03.2010 R., REP. A NR 1267/2010, NOTARIUSZ PIOTR BILEWICZ, UL. CZERNIAKOWSKA 145 LOK. 1,00-453 WARSZAWA2010-03-31 do dziś
211.09.2013 ROKU, NOTARIUSZ KATARZYNA BILEWICZ-KRÓLASIK W JÓZEFOWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.2013-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUZALA2022-03-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TOMASZ2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.800,00 ZŁOTYCH2022-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6250,00ZŁ2013-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUZALA2022-03-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TOMASZ2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUZALA2018-10-25 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2018-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-03-31 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-03-31 do dziś
361 TELEKOMUNIKACJA2010-03-31 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-03-31 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-03-31 do dziś
626 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-03-31 do dziś
795 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-03-31 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-03-31 do dziś
933 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-03-31 do dziś
1063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.09.2011 okres 01.04.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
2data złożenia 25.09.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-07 do dziś
3data złożenia 25.09.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-07 do dziś
4data złożenia 25.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
5data złożenia 25.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
7data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
8data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
9data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-07 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-07 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów