AVA CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000352815
Numer REGON: 121185550
Numer NIP: 6793031902
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349678/21/550]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAVA CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina NIEPOŁOMICE miejscowość NIEPOŁOMICE2019-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEPOŁOMICE ulica UL. GRABSKA nr domu 10A kod pocztowy 32-005 poczta NIEPOŁOMICE kraj POLSKA 2019-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 29.01.2010 R. PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ GAWEŁ-ROŚCISZEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA GAWEŁ-ROŚCISZEWSKA, ROMANA GRUSKOŚ SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE. REPERTORIUM A NR 518/2010.2010-03-30 do dziś
221.03.2012 R., ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR GOŁĄBEK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTY, KANCELARIA NOTARIALNA JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, REP. A NR 6110/2012 ZMIANA: § 10, § 11, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 242012-04-20 do dziś
330.08.2018R., REP. A NR 25767/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY ROBERT WOLAŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTY, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIONA NOWĄ TREŚCIĄ UMOWY SPÓŁKI.2018-09-07 do dziś
424.04.2019, REPERTORIUM A NR 9412/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY ROBERT WOLAŃSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTY, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ARMII KRAJOWEJ 19, 30-150 KRAKÓW - ZMIENIONO § 3, DODANO § 18 UST. 6; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2019-05-13 do dziś
515.12.2020 R., REP. A NR 13514/2020, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA: § 9, § 10, § 17 UST. 2, § 18 UST. 5, § 22 UST. 2, § 24 UST. 1, § 24 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI USUNIĘTO: § 8 UST. 3, § 12, § 13 UST. 6, § 18 UST. 6, § 20 UST. 2-4, § 24 UST. 3, § 25-27 UMOWY SPÓŁKI2020-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNA INTERNATIONAL A/S2020-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ2020-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEDERSEN2020-12-28 do dziś
2. ImionaKLAVS THULSTRUP2020-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANOWSKI2010-06-01 do dziś
2. ImionaBOGDAN BOLESŁAW2010-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁYSIEŃ2018-02-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-02-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-03-30 do dziś
228 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2010-03-30 do dziś
329 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-30 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-30 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-30 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-03-30 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-03-30 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-03-30 do dziś
949 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-03-30 do dziś
1045 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2011 okres 15.02.2010-31.12.20102011-04-28 do dziś
2data złożenia 15.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-29 do dziś
3data złożenia 22.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
4data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
5data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
6data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
7data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
8data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9data złożenia 20.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-20 do dziś
10data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
11data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.02.2010-31.12.20102011-04-28 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-05-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.02.2010-31.12.20102011-04-28 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-05-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-20 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów