A T CHRISTIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000352632
Numer REGON: 142296849
Numer NIP: 5213560607
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2018-03-07
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/11752/18/217]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142296849 NIP 52135606072010-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA T CHRISTIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2010-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA NARBUTTA nr domu 11 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-536 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuA T CHRISTIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ODDZIAŁ W RZECKU2014-01-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina BISKUPIEC miejscowość RZECK2014-01-24 do dziś
3. Adresmiejscowość RZECK ulica RZECK nr domu 71 kod pocztowy 11-300 poczta BISKUPIEC kraj POLSKA 2014-01-24 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.01.2010 R., HANNA ZBRZEŻNA -CĄKAŁA, NOTARIUSZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. CYNAMONOWEJ 2, REP. A NR 324/20102010-03-29 do dziś
224.05.2010 R., HANNA ZBRZEŹNA -CĄKAŁA, NOTARIUSZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. CYNAMONOWEJ 2, REP. A NR 3123/2010, ZMIENIONO § 1 UST. 1 I UST. 2 ORAZ § 5 UST. 1, SPROSTOWANO § 6 I § 13 UST. 1.2010-06-25 do dziś
308.06.2015, REP. A NR 2638/2015, NOTARIUSZ KAMILA KALIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 4 I § 132015-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKIEWICZ2010-03-29 do dziś
2. ImionaAGATA BARBARA2010-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-11-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-03-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ2010-03-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁ2010-03-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ2010-03-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-03-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA T CHRISTIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1423309902010-06-25 do dziś
4. Numer KRS0000355025 2010-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ ZARZĄD. ZARZĄD SKŁADA SIĘ OD 1 DO 2 CZŁONKÓW, W TYM PREZESA ZARZĄDU, POWOŁYWANYCH I ODWOŁYWANYCH UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB JEDNOOSOBOWE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU.2010-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA T CHRISTIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1423309902011-02-18 do dziś
4. Numer KRS0000355025 2011-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-03-29 do dziś
259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-03-29 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-29 do dziś
470 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-29 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-03-29 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-29 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-06-30 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-06-30 do dziś
385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2015-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2011 okres 29.03.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
3data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-25 do dziś
4data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-25 do dziś
5data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-25 do dziś
6data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
7data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.03.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów