INTEGRITY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000352558
Numer REGON: 142245869
Numer NIP: 5272621606
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-09
Sygnatura akt[RDF/527272/23/592]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRITY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.03.2010 R., NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2649/20102010-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLF2010-03-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2010-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.800,00 ZŁOTYCH2010-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2010-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLF2010-03-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JÓZEF2010-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTEFANIAK WOLF2010-03-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2010-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-03-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2010-03-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-03-29 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-03-29 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-03-29 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-03-29 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-03-29 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-03-29 do dziś
761 TELEKOMUNIKACJA2010-03-29 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-03-29 do dziś
963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-03-29 do dziś
1068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-03-29 do dziś
1169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-03-29 do dziś
1225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2010-03-29 do dziś
1370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-03-29 do dziś
1471 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-03-29 do dziś
1571 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-29 do dziś
1672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-03-29 do dziś
1773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-03-29 do dziś
1874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-03-29 do dziś
1977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-03-29 do dziś
2080 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2010-03-29 do dziś
2181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-03-29 do dziś
2282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-03-29 do dziś
2326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-03-29 do dziś
2495 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-03-29 do dziś
2596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-03-29 do dziś
2627 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-03-29 do dziś
2728 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-29 do dziś
2831 PRODUKCJA MEBLI2010-03-29 do dziś
2933 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-03-29 do dziś
3041 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-29 do dziś
3142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2011 okres 05.03.2010 -31.12.20102011-11-28 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
3data złożenia 18.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-14 do dziś
4data złożenia 12.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
5data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
6data złożenia 08.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
7data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
8data złożenia 24.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-24 do dziś
9data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10data złożenia 05.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
11data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
12data złożenia 09.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-09 do dziś
13data złożenia 09.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.03.2010 -31.12.20102011-11-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-24 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-09 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.03.2010 -31.12.20102011-11-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów