KF MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000352250
Numer REGON: 060602442
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-07-10
Sygnatura akt[RDF/222033/20/827]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKF MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI2018-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina NIEDRZWICA DUŻA miejscowość NIEDRZWICA DUŻA2010-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEDRZWICA DUŻA ulica KOLEJOWA nr domu 77C kod pocztowy 24-220 poczta NIEDRZWICA DUŻA kraj POLSKA 2017-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki18.03.2010 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 835/20102010-03-24 do dziś
229.12.2014 R. REP A NR 6093/2014, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ TATARA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 54, 20-002 LUBLIN. ZMIANA §9 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA §15, W TYM DODANIE PKT 2.2015-03-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.01.2018 R., REP. A NR 40/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ KOWALCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ MICHAŁ KOWALCZYK NOTARIUSZ MAGDALENA WINIARSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W LUBLINIE. DODANO W UMOWIE SPÓŁKI § 15A.2018-03-14 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.05.2018 R., REPERTORIUM A NR 2350/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ KOWALCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ KOWALCZYK NOTARIUSZ MAGDALENA WINIARSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W LUBLINIE. ZMIANA § 8 I § 15.12018-06-26 do dziś
511.09.2018 R., REPERTORIUM A NR 2540/2018, NOTARIUSZ ANNA KUTNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI § 2, § 8, § 15 USTĘP 12018-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0605508632010-03-24 do dziś
4. Numer KRS0000342750 2010-03-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2018-09-28 do dziś
2. ImionaHELENA2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-09-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-09-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-09-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2018-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ASPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W NIEDRZWICY DUŻEJ DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWÓJ ZARZĄD. ZGODNIE Z § 15 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z 1 DO 3 CZŁONKÓW POWOŁYWANYCH UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NA CZAS NIEOKREŚLONY BĄDŹ NA OKRES WSPÓLNEJ KADENCJI, KTÓREJ CZAS TRWANIA OKREŚLA ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. UMOWĄ SPÓŁKI WSPÓLNICY POWOŁALI PIERWSZY ZARZĄD W OSOBIE ADAMA TOMASZA SAWICKIEGO PREZESA ZARZĄDU.2010-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0605508632010-03-24 do dziś
4. Numer KRS0000342750 2010-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-03-24 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-24 do dziś
301 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2015-03-24 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-03-24 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-03-24 do dziś
664 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-03-24 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-03-24 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-03-24 do dziś
963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-03-24 do dziś
1045 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.03.2011 okres 24.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-29 do dziś
2data złożenia 15.03.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-03-20 do dziś
3data złożenia 16.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-19 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
5data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
6data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
7data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
8data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
9data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 21.10.20182020-07-10 do dziś
10data złożenia 10.07.2020 okres OD 22.10.2018 DO 31.12.20182020-07-10 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012-31.12.20122013-04-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-29 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-03-20 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-04-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr IX GU 304/18 data 22.10.20182018-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMADOWSKI2018-10-25 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2018-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-25 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów