EMULEX KALINOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000352145
Numer REGON: 320812227
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/347917/21/421]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMULEX KALINOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD2020-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD ulica UL. CZESŁAWA TAŃSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 73-102 poczta STARGARD kraj POLSKA 2020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19 MARCA 2010 R., REP. A NR 1745/2010, NOTARIUSZ ELŻBIETA SŁAWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM2010-03-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 GRUDNIA 2013 R., REP. A NR 7940/2013, NOTARIUSZ JOLANTA UDZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM - ZMIENIONO: § 7 UST. 22014-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2010-03-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE ZGODNIE Z ART. 529 § 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 1/2010 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWEGO „EMULEX” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Z DNIA 9 MARCA 2010 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI.2010-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE „EMULEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2010-03-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000134601 2010-03-24 do dziś
5. Numer REGON8110605142010-03-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2010-03-24 do dziś
2. ImionaSTEFAN2010-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000,00 ZŁ2018-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego780000,00 ZŁ2010-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1780000,00 ZŁ2010-03-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2018-01-26 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2018-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2010-03-24 do dziś
2. ImionaSTEFAN2010-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-03-24 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-24 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-03-24 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-03-24 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-03-24 do dziś
638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-03-24 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-03-24 do dziś
823 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2010-03-24 do dziś
942 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2011 okres 9 MARCA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-14 do dziś
2data złożenia 30.03.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-19 do dziś
3data złożenia 31.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-17 do dziś
4data złożenia 03.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
5data złożenia 14.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
6data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
7data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
8data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9data złożenia 12.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-12 do dziś
10data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
11data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego19 MARCA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-14 do dziś
21 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-19 do dziś
31 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu19 MARCA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-14 do dziś
21 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-19 do dziś
31 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-12 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów