BUSCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000352136
Numer REGON: 121183521
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2018-11-23
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/34891/18/428]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2010-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ŁOBZOWSKA nr domu 39A nr lokalu 8 kod pocztowy 31-139 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2010-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.09.2009 KANCELARIA NOTARIALNA KRAKÓW RYNEK PODGÓRSKI 12/12 NOTARIUSZ ANDRZEJ MAZUR REP. A NR 11616/2009 07.10.2009 ZMIANA PAR. 7 UST. 1 REP. A NR 12421/2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ MAZUR KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2010-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁKA2010-03-24 do dziś
2. ImionaARTUR2010-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.250,00 ZŁ2011-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZCHOWSKI2011-06-07 do dziś
2. ImionaMARCIN LESZEK2011-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2011-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZYK2011-06-07 do dziś
2. ImionaANETA MONIKA2011-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ2011-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2010-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-03-24 do dziś
258 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2010-03-24 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-03-24 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-03-24 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-03-24 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-03-24 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-03-24 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-03-24 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-03-24 do dziś
1063 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2010-03-24 do dziś
1163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-24 do dziś
1256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-03-24 do dziś
1386 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2010-03-24 do dziś
1486 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2010-03-24 do dziś
1586 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2010-03-24 do dziś
1686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2010-03-24 do dziś
1786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2010-03-24 do dziś
1886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-24 do dziś
1985 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-03-24 do dziś
2085 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2010-03-24 do dziś
2185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2010-03-24 do dziś
2285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-24 do dziś
2356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-03-24 do dziś
2485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-03-24 do dziś
2593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-03-24 do dziś
2656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-03-24 do dziś
2758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-03-24 do dziś
2858 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2010-03-24 do dziś
2958 13 Z WYDAWANIE GAZET2010-03-24 do dziś
3058 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-03-24 do dziś
3158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów