EN2EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000352083
Numer REGON: 301395103
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-06-03
Sygnatura akt[RDF/385818/22/544]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301395103 NIP 77731544182011-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN2EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MOSINA miejscowość KROSINKO2019-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KROSINKO ulica UL. MALINOWA nr domu 17 kod pocztowy 62-050 poczta MOSINA kraj POLSKA 2019-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.10.2009, NOTARIUSZ KATARZYNA WROTYŃSKA, PLAC POCZTOWY 2/8, 64-980 TRZCIANKA, REPERTORIUM A NR 5260/20092010-03-29 do dziś
228.05.2012 R., REP. A NR 4985/2012, NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I NADANO NOWE BRZMIENIE UMOWIE SPÓŁKI.2012-10-22 do dziś
329.05.2014 R., NOTARIUSZ ANNA DANIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1638/2014 - ZMIENIONO: § 3 UST. 1-3 UMOWY SPÓŁKI - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2014-06-17 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.10.2019R., REP. A NR 4263/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §1 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2019-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVENTURE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3010311702012-04-20 do dziś
4. Numer KRS0000321548 2012-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ2014-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-04-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2014-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11000,00 ZŁ2014-06-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2010-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLATA2017-09-05 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2017-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-29 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-29 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-03-29 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-03-29 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-03-29 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-10-22 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-10-22 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-10-22 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-10-22 do dziś
1063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2011 okres OD 21.10.2009 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
2data złożenia 09.08.2012 okres 01.01. 2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-22 do dziś
3data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-17 do dziś
4data złożenia 30.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
5data złożenia 17.08.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-17 do dziś
6data złożenia 02.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-05 do dziś
7data złożenia 04.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-12 do dziś
8data złożenia 31.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-27 do dziś
9data złożenia 31.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 01.01.20182020-03-26 do dziś
10data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-15 do dziś
11data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.10.2009 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-22 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 01.01.20182020-03-26 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.10.2009 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-22 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów