INVENTMEDIA.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000351956
Numer REGON: 100855773
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/24326/20/651]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINVENTMEDIA.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 103/105 kod pocztowy 90-441 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 03.03.2010 R, NOT. BARBARA JADWIGA PAWLAK, KN W ŁODZI, REP. A NR 390/2010.2010-03-23 do dziś
201.10.2014 R. NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 5137/2014- ZMIANA TREŚCI §6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2015-01-30 do dziś
311.06.2015R. NOT. K.WIDZISZEWSKI K.N. W ŁODZI, REP. A NR 5137/2014 -ZMIENIONO § 2.2015-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPACZ2020-10-07 do dziś
2. ImionaARTUR2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2020-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-10-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2010-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPACZ2010-03-23 do dziś
2. ImionaARTUR2010-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-01-30 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-01-30 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-30 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-01-30 do dziś
563 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2015-01-30 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-01-30 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-01-30 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-01-30 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-01-30 do dziś
1070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.09.2011 okres 03.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-10 do dziś
2data złożenia 27.07.2012 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-10-23 do dziś
3data złożenia 09.09.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2014-01-28 do dziś
4data złożenia 10.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
5data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
6data złożenia 07.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-21 do dziś
7data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
8data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-15 do dziś
9data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-10 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-10-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-10 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-10-23 do dziś
301.01.2012 R.-31.12.2012 R.2014-01-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-01 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów