LUBAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000351883
Numer REGON: 142290019
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2019-07-03
Sygnatura akt[RDF/139341/19/746]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLUBAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO nr domu 55 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-514 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.02.2010 R., NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI, K.N. W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1139/2010 15.02.2010 R., NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI, K.N. W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1231/2010 ZMIANA § 5 UMOWY2010-03-19 do dziś
228.05.2010R., REP. A NR 7452/2018 NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2018-10-02 do dziś
305.10.2018 R., REP. A NR 15280/2018, NOTARIUSZ SŁAWOMIR MAGOLAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHYLONO UST. 3 W § 1, ZMIENIONO § 1, DODANO § 2, ZMIENIONO UST. 3 W § 7, ZMIENIONO § 17.2018-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURBACZ 1310 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3687937002018-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000704991 2018-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁOTYCH2018-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego800000,00 ZŁ2012-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-19 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-03-19 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2011 okres 10.02.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
2data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-03 do dziś
3data złożenia 19.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-21 do dziś
4data złożenia 01.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
5data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
6data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
7data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
8data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta110.02.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-04-03 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-03-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.02.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-04-03 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-03-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.02.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-04-03 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-03-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LUBAŃ SP. Z O.O. Z 31.12.2018 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MARCIN SATORA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW, AKTEM NOTARIALNYM, REP A NR 26759/2018, 31.12.20182019-03-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2019-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSTANEK2019-03-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WOJCIECH2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LUBAŃ SP. Z O.O. Z 31.12.2018 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MARCIN SATORA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW, AKTEM NOTARIALNYM, REP A NR 26759/2018, 31.12.20182019-03-20 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów