„BUSINESS PARTNER SOLUTIONS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000351821
Numer REGON: 142253343
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2017-12-04
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/92469/17/166]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS PARTNER SOLUTIONS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica F. RASZEI nr domu 5 nr lokalu 23 kod pocztowy 01-410 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104 MARCA 2010 R. PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM KARPOWICZEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. TRĘBACKIEJ 4 LOK. 120, REP. A NR 439/2010.2010-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„EMPIRUS CONSULTING GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1417344542010-03-19 do dziś
4. Numer KRS0000325809 2010-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 750,00 ZŁOTYCH2010-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKIEWICZ2010-03-19 do dziś
2. ImionaANITA BARBARA2010-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 250,00 ZŁOTYCH2010-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2010-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKIEWICZ2010-03-19 do dziś
2. ImionaANITA BARBARA2010-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2010-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2010-03-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2010-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2010-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2010-03-19 do dziś
247 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-03-19 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-03-19 do dziś
462 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-03-19 do dziś
563 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-03-19 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2011 okres 19.03.2010-31.12.20102011-07-20 do dziś
2data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
3data złożenia 08.11.2012 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-18 do dziś
4data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-21 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
6data złożenia 03.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
7data złożenia 03.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.03.2010-31.12.20102011-07-20 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.03.2010-31.12.20102011-07-20 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów