A-TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000351486
Numer REGON: 301388362
Numer NIP: 7792372518
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-05-04
Sygnatura akt[RDF/485147/23/133]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica SWOBODA nr domu 14 kod pocztowy 60-391 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2010-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 09.03.2010 R., PRZEZ NOTARIUSZ JUSTYNĘ BLANDZI, Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA JUSTYNY BLANZI I NOTARIUSZA DANIELA WŁODZIMIERZA FOLWARSKIEGO UL. 23 LUTEGO 21/3, 61-742 POZNAŃ, REP. A NR 1840/2010.2010-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBIŃSKI2010-03-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ STANISŁAW2010-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164.000,00 ZŁ2018-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBIŃSKA2018-04-25 do dziś
2. ImionaJULIA2018-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.000,00 ZŁ2018-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego205000,00 ZŁ2010-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBIŃSKI2010-03-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ STANISŁAW2010-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-30 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-03-30 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2011 okres OD 09.03.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
2data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
3data złożenia 05.11.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-22 do dziś
4data złożenia 03.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
5data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-19 do dziś
6data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
7data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
8data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
9data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
10data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
11data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
12data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.03.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-31 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-17 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.03.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów