EXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000351444
Numer REGON: 301385228
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/16631/19/431]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość M. POZNAŃ2010-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość M. POZNAŃ kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2009 R., NOTARIUSZ BEATA ROZDOLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SOKOLNICZA 5/9, 12.03.2010 R. REP. A NR 1406/2010, NOTARIUSZ BEATA ROZDOLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO PAR. 14.2010-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0207311712010-08-12 do dziś
4. Numer KRS0000306518 2010-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ2011-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWNIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU TAKŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO2010-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOLINCE2016-11-03 do dziś
2. ImionaNGOUFACK NGOUTSOP2016-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-03-23 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-23 do dziś
373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-03-23 do dziś
459 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-03-23 do dziś
560 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2010-03-23 do dziś
660 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2010-03-23 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-03-23 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-03-23 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-03-23 do dziś
1063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-03-23 do dziś
1163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2010 okres 20.10.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
2data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-11-03 do dziś
3data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-11-03 do dziś
4data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-03 do dziś
5data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.10.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-11-03 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-11-03 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.10.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-11-03 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-11-03 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów