GRUPA-EURO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000351352
Numer REGON: 220984925
Numer NIP: 9571034741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-01
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/17627/21/564]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA-EURO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2010-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica ——- nr domu ——- nr lokalu ——- kod pocztowy ——- poczta ——- kraj POLSKA 2014-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI PRZYJĘTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 11.02.2010 R. REP. A NR 809/2010 W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY JOANNY JANKOWSKIEJ-SIWEK I MACIEJA SIWEK W GDAŃSKU PRZY UL. PIEKARNICZEJ 12B.2010-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIJAS2015-01-12 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2015-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 PLN2015-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2010-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2010-03-22 do dziś
249 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-03-22 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-03-22 do dziś
450 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2010-03-22 do dziś
550 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2010-03-22 do dziś
650 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2010-03-22 do dziś
750 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2010-03-22 do dziś
852 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-03-22 do dziś
952 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-03-22 do dziś
1045 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-22 do dziś
1145 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-22 do dziś
1233 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2010-03-22 do dziś
1345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-03-22 do dziś
1446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-03-22 do dziś
1546 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-03-22 do dziś
1646 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-03-22 do dziś
1746 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2010-03-22 do dziś
1846 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-03-22 do dziś
1946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-03-22 do dziś
2046 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2010-03-22 do dziś
2146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-03-22 do dziś
2246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-03-22 do dziś
2341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-22 do dziś
2446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-03-22 do dziś
2546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-03-22 do dziś
2646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-03-22 do dziś
2746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-03-22 do dziś
2847 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-22 do dziś
2947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-22 do dziś
3047 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-22 do dziś
3147 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-03-22 do dziś
3241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-22 do dziś
3343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-03-22 do dziś
3443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-03-22 do dziś
3543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-03-22 do dziś
3643 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2010-03-22 do dziś
3749 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2010-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2011 okres 11.02.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
2data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
3data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-11-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.02.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
2OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-11-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.02.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
2OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNY DUNST2019-02-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-04 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART. 42 K.C., REPREZENTACJA SPÓŁKI ORAZ POWOŁANIE ORGANÓW A W RAZIE POTRZEBY LIKWIDACJA SPÓŁKI, POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU Z DNIA 28.08.2020 R. I Z DNIA 11.08.2021 R. (SYGN. AKT GD VII NS-REJ. KRS 5841/18/873).2021-10-01 do dziś
6. Data powołania kuratora14.01.20192019-02-04 do dziś
7. Data, do której kurator ma działać14.01.20222021-10-01 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów